Wellington Asthma Research Group (1996)

Překlad posudku „House dust mite allergen in pillows“ skupiny Wellington Asthma Research Group, Wellington School of Medicine, New Zealand:

„Alergeny roztočů v polštářích”

T.J. Kemp, R.W. Siebers, D. Fishwick, G.B. O'Grady, P. Fitzharris, J. Crane

Mnoho let se pacientům, kteří trpěli astmatem, říkalo, že se mají vyhnout polštářům plněným peřím na lůžku, ačkoliv neexistovaly žádné důkazy dokládající toto tvrzení. Kontrolní studie autorů Strachana a Careyho je první studií, která tuto hypotézu přímo zpochybňuje. Tato studie ukazuje, že poté, co byly u pacientů s astmatem, kvůli jejich nemoci vyměněny lůžkoviny, představují polštáře se syntetickými výplněmi pro pacienty s těžkým astmatem rizikový faktor. Vzhledem k tomuto zjištění jsme u polštářů se syntetickými a péřovými výplněmi zkoumali obsah Der p1, hlavního alergenu prachového roztoče Dermatophagoides pteronyssinus.

Metodika a výsledky

V prosinci roku 1995 jsme odebrali vzorky prachu z devíti párů polštářů a testovali je na přítomnost Der p1. Každý pár sestával z polštáře plněného peřím a polštáře plněného polyesterovými vlákny; tyto polštáře byly společně používány déle než šest měsíců na stejném lůžku jedné dospělé osoby, aby se u daného páru polštářů zajistily podobné vlivy prostředí. Výplně polštářů byly potaženy hustě tkanou bavlněnou tkaninou. U dvou z osob z naší studie ležel polštář z polyesterových vláken navrchu, u čtyř osob ležel navrchu polštář plněný peřím a třem osobám bylo jedno, který polštář leží navrchu. Dalším přístrojem jsme odebrali vzorky prachu přenosným vysavačem značky Hitachi CV-2500. Každý polštář byl vysáván 3 minuty z každé strany, každý polštář tedy celkem 6 minut. Prach jsme prosili sítem, abychom odstranili žmolky a větší částice, a zbývající jemný prach jsme zvážili. Poté byla v tomto prachu pomocí ELISA testu zjišťována přítomnost Der p1 k určení monoklonálních protilátek. Variační koeficient mezi dávkami činil v naší laboratoři < 15 %.

Nebyl signifikantní rozdíl mezi celkovým množstvím jemného prachu z polštářů plněných polyesterem (střední hmotnost 0,065 g [95 % interval spolehlivosti 0,021 g až 0,108 g]) a z polštářů plněných peřím (0,60 g [0,26 g až 0,145 g]). Tabulka 1 uvádí geometrický průměr celkové hmotnosti Der p1 a Der p1/g jemného prachu. Párová analýza prokázala, že polštáře plněné polyesterem obsahovaly podle celkové hmotnosti výrazně více Der p1 (podíl 8,05 [95 % interval spolehlivosti 1,69 až 38,2], P = 0,015) a výrazně větší množství Der p1 v µg/g (na gram) jemného prachu (podíl 3,57 [1,13 až 11,27] P = 0,34) než polštáře plněné peřím.
 

Tabulka 1
Geometrický průměr celkové a relativní hmotnosti alergenu prachových roztočů Der p1 jemném prachu z polštářů se syntetickými a péřovými výplněmi.
 Výplň polštáře 
 SyntetikaPeříPodíl (95 % interval spolehlivosti) hmotnosti (syntetika : peří)
Hmotnost Der p1;
Celková hmotnost (µg)
1,010,138,05 (1,69 - 36,2)
Relativní hmotnost
(µg/g jemného prachu)
22,286,243,57 (1,13 - 11,27)


Diskuze

Na Novém Zélandu má 81 % pacientů, kteří trpí silným astmatem, pozitivní prick test (kožní test vpichem) na alergen roztočů a kontakt s alergenem roztočů je faktorem vyvolávajícím astmatické záchvaty u pacientů trpících astmatem. Strachan a Carey poukázali na to, že polštáře se syntetickými výplněmi mohou uvolňovat těkavé organické sloučeniny, které mohou ovlivnit reakce dýchacích cest na inhalované alergeny. Ačkoliv to může být pravda, připouštěli také možnost, že zatížení péřových výplní alergeny je stejně velké nebo větší než u syntetických výplní. Z našich výsledků a skutečnosti, že rozdíly jsou dostatečně velké, aby byly zjištěny v tak malém vzorku, se dá usuzovat na to, že tato domněnka není správná. K potvrzení našich výsledků jsou nezbytné další studie. Při nich je třeba v první řadě určit, zda polštáře se syntetickými výplněmi poskytují ochranu před alergeny nebo zda napomáhají napadení roztoči.

BMJ [British Medical Journal] Vol. 313 12. říjen 1996