Jones, K.P. et. al. (2002)

The allergenicity of feather bedding material

Jones KP, Rolf S, Stingl C, Walters GE, Davies BH.
Allergy. 2002 Mar;57(3):266.

Bakgrunn:
Den standige kontakt med høye allergennivåer er en kjent risikofaktor for atopisk astma og andre allergiske sykdommer. Derfor gjelder det for allergikere i første omgang å unngå allergener.

Stu­di­ede­sign:
Dette foreliggende forskingsarbeid undersøker betydningen av sensibiliteten for fjærfylte dyner på 105 pasienter ved kjent husstøvmiddallergi. Til den obligatoriske prikktest anvendte man allergener fra husstøvmidd (Der p1), gresser, kattehår, og ekstrakter fra høne- og andefjær, samt fyllingsmaterial av polyester. Resultatene av hudprikktesten var positive med en størrelse på kvadler på > 3mm sammenlignet med kontrollgruppen (25 ikke-atopikere).

Resultat:
Alle atopiske pasienter reagerte på husstøvmidd, mange på gresser og/eller kattehår. Proteinkonsentrasjoner i begge fjærekstrakter var meget lave; en indikator på effektiviteten av vaskeprosessen av fjær før bearbeidingen til sengetøy. Dermed kunne der heller ikke vises noen positive reaksjoner på fjærfylt eller syntetisk sengetøy.

Bety­dning:
Undersøkelsen kommer til den konklusjon at fyllingsmaterialet av fjær ikke fører til noen typisk fjærallergi.
In­ter­es­sant er i siste instans at fjær før bearbeidningen vaskes flere ganger og derfor utgjør et lavere allergenpotensial enn syntetiske fyllinger.