Siebers, R. et. al. (2004)

Permeability of synthetic and feather pillows to live house dust mites and house dust

Siebers R, Nam HS, Crane J.
Clin Exp Allergy. 2004 Jun;34(6):888-90.

Bakgrunn:
Tidligere undersøkelser har kunnet vise at syntetisk sengetøy kan sterke astmasymptomer hos sensibiliserte personer. Senere undersøkelser har på ny vist at der er ingen sammenheng mellom bruk av fjærfylte dyner og bronkiale obstruksjoner, astma og allergisk rhinitt. Årsaken til dette kan være den lavere gjennomtrengeligheten i fjærputenes trekk, som hindrer at husstøvmiddene trenger inn.

Stu­di­ede­sign:
Den foreliggende forskningsarbeid undersøker gjennomtrengeligheten for husstøvmidd og husstøv i trekk på fjærputer i sammenlikning med syntetiske puter. Hertil ble levende husstøvmidd og husstøv anbrakt på forskjellige tekstilprøver. Etter 24 og 48 timer ble de resterende antall husstøvmidd på overflaten telt opp, og støv, som har trengt gjennom tekstil, ble samlet inn og veid.

Resultat:
Etter 24 timer hadde alle midder trengt gjennom standardtrekk på syntetiske puter. Trekkene på fjærfylte puter og et nyt trekk av bomull/polyester var imidlertid etter 48 timer stadig ugjennomtrengelig for husstøvmidd. Gjennomtrengeligheten av husstøv var hos standardtrekkene på de syntetiske puter også mange gang høyre enn på de andre trekk (0,88 %, 0,07 %, 0,07 %).

Bety­dning:
Trekkene på de fjærfylte puter er tydelig tettere vevde enn trekkene på de syntetiske puter. Elektromikroskopiske målinger viste en porestørrelse på 57 µm sammenlignet med 18 µm på trekk på fjærfylte puter. Det er derfor ikke overraskende at alle levende husstøvmidder kunne trenge gjennom trekk på de syntetiske puter i den foreliggende undersøkelsen. Sengetøy med NO­MI­TE® seglet baserer seg på tetthetsprøven i henhold til EN1386 og derfor kan dette sengetøy anbefales til husstøvmiddallergikere.