Prohlášení o ochraně osobních údajů

Následujícím prohlášením o ochraně osobních údajů Vás informujeme o rozsahu a použití Vašich osobních údajů, které v rámci naší internetové prezentace shromažďujeme a zpracováváme. Mimoto Vám sdělujeme, k jakému účelu údaje shromažďujeme a zpracováváme a jaká máte práva z hlediska ochrany osobních údajů dle evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

 

1. Jméno a kontaktní údaje partnera, odpovědného za zpracování

Tato informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů, provedené následující organizací:

Verband der Europäischen Bettfedern- und Bettwarenindustrie e.V. (v následujícím má odpovědnost za obsah: paní Dr. Juliane Hedderich, jednatelka), Thomas-Mann-Straße 9, 55122 Mainz, Telefon: 06131- 588560, E-mail: info(at)edfa.eu

 

2. Shromažďování a ukládání osobních údajů, jakož i způsob a účel jejich použití

2.1 Při návštěvě webové stránky

Při vyvolání naší webové stránky www.edfa.eu jsou prohlížečem, použitým ve Vašem koncovém zařízení automaticky odesílány informace na server naší webové stránky. Tyto informace jsou přechodně uloženy v tzv. logfilu. Přitom jsou bez Vašeho zásahu shromážděny následující informace a uloženy až do automatického vymazání:

 • IP adresa dotazujícího se počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL vyvolaného souboru,
 • webová stránka, z které byl přístup proveden (referenční URL),
 • použitý prohlížeč a eventuálně operační systém Vašeho počítače, jakož i jméno Vašeho poskytovatele internetového připojení.

Uvedené údaje jsou námi zpracovávány k následujícím účelům:

 • zaručení bezproblémového připojení webové stránky,
 • zaručení komfortního používání naší webové stránky,
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a rovněž
 • k dalším administrativním účelům.

Právní základnou pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem plyne z výše uvedených důvodů pro shromažďování údajů. Shromážděné údaje v žádném případě nepoužíváme za účelem vytváření zpětných závěrů ve vztahu k Vaší osobě.
Mimoto používáme při návštěvě naší webové stránky cookies.

2.1.1. Cookies

Na naší stránce používáme cookies. Zde se jedná o malé soubory, vytvářené automaticky Vaším prohlížečem a ukládané ve Vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone apod.) jakmile naší stránku navštívíte. Cookies ve Vašem koncovém zařízení nejsou příčinou žádných škod, neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software.

V cookie jsou uloženy informace, poskytnuté vždy v souvislosti se specificky použitým koncovým zařízením. To ale neznamená, že tím získáme bezprostřední znalost Vaší identity.

Použití cookies slouží na jedné straně k tomu, aby byla nabídka pro Vás příjemněji uspořádána. Tak používáme tzv. session-cookies, abychom rozpoznali, že jste jednotlivé stránky naší webové stránky již navštívili. Ta jsou po opuštění naší stránky automaticky vymazána.

Mimoto používáme pro optimalizaci uživatelské přívětivosti dočasná cookies, která jsou ve Vašem koncovém zařízení uložena po určitou stanovenou dobu. Pokud naši stránku navštívíte znovu, abyste využili našich služeb, je automaticky identifikováno, že jste již u nás byli a která zadání a nastavení jste realizovali, abyste tyto údaje nemuseli již zadávat znovu.

Za druhé používáme cookies, aby bylo možno použití naší webové stránky statisticky podchytit a vyhodnotit pro Vás za účelem optimalizace naší nabídky. Tato cookies nám umožňují při nové návštěvě naší stránky automaticky rozpoznat, že jste již u nás byli. Tato cookies jsou po příslušně definované době automaticky vymazána.

Údaje, zpracovávané cookies jsou pro uvedené účely nutné k zajištění našich oprávněných zájmů, jakož i třetích stran pro technicky bezvadné a optimalizované poskytnutí příslušných služeb dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Svůj prohlížeč můžete ale konfigurovat tak, že se ve Vašem počítači žádná cookies neukládají nebo se vždy objeví upozornění předtím, než je nové cookie založeno. Úplná deaktivace cookies může ale vést k tomu, že nebudete moci využít všechny funkce naší webové stránky.

2.1.2. Analytické nástroje / Tracking-Tools

2.1.2.1. Google Analytics

Za účelem vytvoření a průběžné optimalizace našich stránek v souladu s potřebami využíváme Google Analytics, webovou analyzační službu společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále „Google“). V této souvislosti jsou vyhotovovány pseudonymizované uživatelské profily a používána cookies (viz písm. 4). Informace, vytvářená pomocí cookie o Vašem použití této webové stránky, jako

 • typ / verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • referenční URL (dříve navštívená stránka),
 • hostname připojeného počítače (IP adresa),
 • čas poptávky serveru,

jsou přenášeny na server Google v USA a zde ukládány. Informace jsou použity pro vyhodnocení použití webové stránky, pro sestavování reportů o aktivitách na webové stránce a pro poskytnutí dalších služeb, spojených s použitím webové stránky a využitím internetu pro účely průzkumu trhu a vytvoření těchto internetových stránek v souladu s potřebami. Tyto informace jsou eventuálně předávány třetím stranám, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí strany tyto údaje s příslušného pověření zpracovávají. Vaše IP adresa není společností Google v žádném případě spojována s ostatními údaji. IP adresy jsou anonymizovány, takže přiřazení není možné (IP maskování).

Instalaci cookies můžete zamezit příslušným nastavením softwaru prohlížeče, upozorňujeme ale na to, že v tomto případě eventuálně nelze využít všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Mimoto můžete zamezit shromažďování údajů vytvořených cookie a údajů, vztažených k Vašemu použití webové stránky (včetně své IP adresy) jakož i zpracování těchto údajů společností Google tím, že stáhnete Browser-Add-on a provedete instalaci (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Další informace k ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete eventuálně v nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

2.2. Při použití našeho kontaktního formuláře

Při dotazech jakéhokoliv druhu Vám nabízíme možnost navázání kontaktu s námi pomocí formuláře, který je k dispozici na webové stránce. Přitom je nutné udání Vašeho křestního jména a příjmení, Vašeho telefonního čísla, jakož i platné e-mailové adresy, čímž víme, od koho dotaz pochází a mohli jej telefonicky nebo e-mailem zodpovědět. Udání jiných údajů není nutné.

Zpracování údajů za účelem navázání kontaktu s námi nebo námi je realizováno dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. Osobní údaje, shromážděné námi pro použití kontaktního formuláře nebo formuláře pro zpětné zavolání jsou po vyřízení Vámi předloženého dotazu automaticky vymazány.

 

3. Předání údajů

K předání Vašich osobních údajů třetím stranám k jiným než dále uvedeným účelům nedochází. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze, pokud:

 • jste k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR,
 • je to ze zákona přípustné a dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR nutné pro realizaci smluvních vztahů s Vámi (např. poštovní/balíkové služby, realizace plateb), jakož i
 • pro případ, že pro předání dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. c GDPR existuje zákonná povinnost nebo
 • je předání dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR nutné pro uplatnění, výkonu nebo obhajování právních nároků, i proti smluvnímu partnerovi, nebo pro trvalou analýzu a zlepšení naší nabídky, jakož i zachování atraktivity naší nabídky (např. údržba seznamů zákazníků, analýza databází, reklamní akce, nabízení moderních technických řešení) a neexistuje důvod k domněnce, že máte převažující chráněný zájem na nepředání svých údajů.

Pokud pro naše zpracovatelské procesy používáme služeb třetích stran jako zpracovatele objednávky ve smyslu GDPR, zajišťujeme k tomu nutné smluvní vztahy ve smyslu čl. 28 GDPR.
Předání údajů třetím stranám v zemích mimo EU (třetí státy) je realizováno pouze, pokud jste to povolili nebo k tomu existuje oprávněný převažující zájem. Pokud k předání údajů tohoto druhu dochází, zajišťujeme smluvně, že tamní zpracovatelé dodržují úroveň ochrany osobních údajů, odpovídající úrovni v evropské unii.

 

4. Práva dotčené osoby

Máte právo

 • požádat dle čl. 15 GDPR o informaci o Vašich námi zpracovávaných osobních údajích. Zejména můžete požadovat informaci o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo jsou Vaše údaje předány, plánované době uložení, existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo námitce, existenci práva stížnosti, původu svých údajů, pokud nebyly shromážděny u nás, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilingu a eventuálně přesvědčivých informací k jejich detailům;
 • požadovat dle čl. 16 GDPR bez odkladu opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění svých, u nás uložených osobních údajů;
 • požadovat dle čl. 17 GDPR vymazání svých, u nás uložených osobních údajů, pokud není jejich zpracování nutné k výkonu práva na svobodné projevení názoru a informace, k plnění právního závazku, z důvodů veřejného zájmu nebo k uplatnění, provádění nebo obhajobě právních nároků;
 • požadovat dle čl. 18 GDPR omezení zpracování svých osobních údajů, pokud je správnost údajů Vámi popírána, zpracování je neoprávněné, Vy ale jejich vymazání odmítáte a my již údaje nepotřebujeme, Vy ale toto uplatnění, provádění nebo obhajobu právních nároků potřebujete nebo jste dle čl. 21 GDPR vznesli proti zpracování námitku
 • obdržet dle čl. 20 GDPR své osobní údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, běžném a strojně čitelném formátu nebo požadovat předání jinému odpovědnému pracovníkovi;
 • odvolat dle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoliv svůj jednou nám udělený souhlas. To má za následek, že ve zpracování údajů, spočívajícím na tomto souhlasu, do budoucnosti nesmíme pokračovat a
 • dle čl. 77 GDPR si můžete stěžovat u dozorčího orgánu. Zpravidla se v této souvislosti můžete obrátit na dozorčí orgán v místě svého obvyklého pobytu nebo pracoviště nebo místě sídla našeho spolku.

 

5. Právo podání námitky

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR, máte dle čl. 21 GDPR právo podání námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody, vyplývající z Vaší specifické situace nebo námitka směřuje proti přímé reklamě. V poslední případě máte všeobecné právo podání námitky, která je u nás realizována bez udání specifické situace. Pokud chcete své právo námitky nebo odporu využít, stačí e-mail na <info(at)edfa.eu>.

 

6. Bezpečnost údajů

V rámci návštěvy webové stránky používáme rozšířený SSL-systém (Secure Socket Layer) ve spojení se vždy nejvyšším stupněm kódování, který Váš prohlížeč podporuje. Zpravidla se přitom jedná o 256 bitové kódování. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje 256-bitové kódování, je místo něj použita 128-bitová v3 technologie. Zda je stránka naší internetové prezentace přenášena zakódovaně, poznáte podle zobrazení uzavřeného klíče resp. symbolu zámku na spodní stavové liště Vašeho prohlížeče.

V ostatním používám odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vašich dat proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo proti neoprávněnému přístupu třetích osob (např. systém Firewall). Naše bezpečnostní opatření jsou odpovídajícím způsobem průběžně zlepšována v souvislosti s technologickým vývojem.

 

7. Aktuálnost a změna toho prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a jeho stav je květen 2018.
V souvislosti s dalším vývojem naší webové stránky a s tím spojenými nabídkami nebo na základě změn zákonných popř. úředních předpisů může být nutno toto prohlášení o ochraně údajů změnit. Příslušné aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoliv stáhnout na webové stránce na https://www.nomite.de/cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju a vytisknout.