Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności informujemy o zakresie i wykorzystaniu danych osobowych użytkowników, które gromadzimy i przetwarzamy na naszej stronie internetowej. Ponadto informujemy, w jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane oraz jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z ochroną danych zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

 

 

1. Nazwa i dane kontaktowe partnera będącego administratorem danych

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez:

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Pierzarskich (Verband der Europäischen Bettfedern- und Bettwarenindustrie e.V.) – dalej osoba odpowiedzialna merytorycznie: Pani dr Juliane Hedderich, dyrektor zarządzający), Thomas-Mann-Straße 9, 55122 Mainz, telefon: 06131- 588560, e-mail: info(at)edfa.eu

 

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystania

2.1 Podczas wizyty na stronie internetowej

Po otwarciu naszej strony internetowej www.edfa.eu przeglądarka stosowana w urządzeniu użytkownika automatycznie przesyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku logu. Bez działania użytkownika są przy tym gromadzone następujące informacje, które są przechowywane do momentu automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera przesyłającego zapytanie,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL wywołanego pliku,
 • strona internetowa, z której następuje dostęp (URL odnośnika),
 • używana przeglądarka i ew. system operacyjny komputera użytkownika oraz nazwa operatora usług internetowych.

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego utworzenia połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • w innych celach administracyjnych.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych w celu identyfikacji użytkownika.
Ponadto podczas wizyty na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie.

2.1.1. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe automatycznie tworzone przez przeglądarkę użytkownika i zapisywane na jego urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.), gdy odwiedza on naszą stronę internetową. Pliki cookie nie wyrządzają szkody na urządzeniu użytkownika, nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje, które każdorazowo są związane z użytym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy w ten sposób bezpośrednią wiedzę o tożsamości użytkownika.

Stosowanie plików cookie służy z jednej strony wygodnemu korzystaniu z naszej oferty przez użytkowników. W tym celu stosujemy tak zwane sesyjne pliki cookie, aby rozpoznać, czy użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny internetowej. Po opuszczeniu naszej strony są one automatycznie usuwane.

Ponadto, także w celu optymalizacji wygody użytkownika, stosujemy tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony, zdefiniowany czas. Gdy użytkownik ponownie odwiedzi naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, system automatycznie rozpoznaje, że były już wcześniejsze wizyty oraz jakich ustawień dokonano i jakie dane wprowadzono, aby zapobiec konieczności ponownego ich wprowadzania.

Z drugiej strony stosujemy pliki cookie, aby rejestrować statystyki odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz w celu ich analizy na rzecz optymalizacji oferty dla użytkowników. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie użytkownika podczas jego kolejnej wizyty na naszej stronie. Są one automatycznie usuwane po upłynięciu zdefiniowanego czasu.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do wymienionych celów w ramach ochrony naszego uzasadnionego interesu oraz interesu osób trzecich, w celu bezbłędnego pod względem technicznym i optymalnego udostępniania usług zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby na jego komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub aby zawsze pojawiała się informacja przed zapisaniem nowego pliku cookie. Całkowite zablokowanie plików cookie może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności naszej strony internetowej.

2.1.2. Narzędzia do analizy i śledzenia

2.1.2.1. Google Analytics

W celu zgodnego z potrzebami kształtowania i nieustannej optymalizacji naszych stron internetowych stosujemy Google Analytics, narzędzie analizy internetowej firmy Google Inc. (https://www.google.pl/intl/pl/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwana dalej „Google”). W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników, stosowane są także pliki cookie (patrz cyfra 4). Generowane przez plik cookie informacje na temat korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki,
 • stosowany system operacyjny,
 • URL odnośnika (odwiedzona wcześniej strona),
 • nazwa komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • czas zegarowy zapytania,

są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te są wykorzystywane do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i odpowiedniej konfiguracji naszych stron internetowych. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie dokonują przetwarzania tych danych na zlecenie. Adres IP użytkownika w żadnym razie nie jest łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są poddawane anonimizacji, co uniemożliwia przyporządkowanie (maskowanie adresów IP).

Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie, dokonując odpowiedniego ustawienia w przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej.

Ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej (łącznie z adresem IP), pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z narzędziem Google Analytics podano w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

2.2. W ramach korzystania z naszego formularza kontaktowego

W przypadku wszelkiego rodzaju pytań oferujemy użytkownikom możliwość nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz udostępniony na niniejszej stronie internetowej. Niezbędne jest przy tym podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz aktualnego adresu e-mail użytkownika, abyśmy wiedzieli, kto wysyła zapytanie oraz abyśmy mogli udzielić na nie odpowiedzi telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Podanie innych danych nie jest konieczne.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami lub przez nas następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej nam zgody przez użytkownika. Gromadzone przez nas dane w celu skorzystania z formularza kontaktowego lub formularza informacji zwrotnej są automatycznie usuwane po załatwieniu sprawy użytkownika.

 

3. Przekazywanie danych

Przekazywanie danych osobowych użytkownika osobom trzecim do innych celów, niż opisane poniżej, nie następuje. Przekazujemy dane użytkowników osobom trzecim, jeżeli:

 • użytkownik jednoznacznie wyraził na to zgodę w myśl art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO,
 • jest to dozwolone ustawowo i niezbędne zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku umownego z użytkownikiem (np. usługi pocztowe/kurierskie, obsługa płatności) oraz
 • w sytuacji, gdy dla przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO istnieje zobowiązanie ustawowe lub
 • przekazanie jest niezbędne według art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, także wobec partnerów umowy, lub w celu nieustannej analizy i optymalizacji naszej oferty oraz utrzymania atrakcyjności naszej oferty (przykładowo obsługa list klientów, analiza baz danych, działania reklamowe, oferowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych) i nie istnieje powód do założenia, że użytkownik posiada nadrzędny, podlegający ochronie interes w nieprzekazywaniu jego danych.

Jeżeli w ramach procesów przetwarzania korzystamy z usług podmiotów trzecich jako podmiotów przetwarzających w rozumieniu RODO, utrzymujemy z nimi niezbędne stosunki umowne w rozumieniu art. 28 RODO.
Przekazywanie danych podmiotom trzecim w krajach spoza UE (państwa trzecie) następuje jedynie wówczas, gdy użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy istnieje nasz nadrzędny, uzasadniony interes. Jeżeli następuje tego rodzaju przekazanie danych, wówczas zapewniamy w formie umowy, iż tamtejsze podmioty przetwarzające zachowują poziom ochrony danych odpowiadający wymogom Unii Europejskiej.

 

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo

 • do zażądania, zgodnie z art. 15 RODO, informacji o przetwarzanych przez nas swoich danych osobowych. W szczególności użytkownik może zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane użytkownika są lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do wniesienia skargi, pochodzeniu jego danych, jeżeli nie zostały one zarejestrowane przez nas, a także o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem i ew. jednoznacznymi informacjami szczegółowymi w tym zakresie;
 • do zażądania, zgodnie z art. 16 RODO, niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia zapisanych u nas danych osobowych użytkownika;
 • do zażądania, zgodnie z art. 17 RODO, usunięcia zapisanych u nas danych osobowych użytkownika, o ile nie jest niezbędne ich przetwarzanie w celu wykonania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji, w celu spełnienia zobowiązania prawnego, z powodu interesu publicznego lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • do zażądania, zgodnie z art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, o ile prawidłowość danych jest przez niego kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia ich usunięcia i dane nie są nam już potrzebne, jednak użytkownik potrzebuje ich w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub jeżeli użytkownik złożył sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
 • do otrzymania, zgodnie z art. 20 RODO, swoich danych osobowych, które nam udostępnił, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do zażądania przekazania danych innemu administratorowi;
 • do odwołania wobec nas w każdej chwili, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, udzielonej przez siebie zgody. Skutkuje to tym, że nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych, które następowało w oparciu o tę zgodę, oraz
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Zazwyczaj można zwrócić się w tym celu do organu nadzorczego w swoim miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub siedzibie naszego stowarzyszenia.

 

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie uprawnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo, zgodnie z art. 21 RODO, do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, o ile istnieją przyczyny związane z jego szczególną sytuacją lub sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W tym drugim przypadku użytkownikowi przysługuje ogólne prawo do sprzeciwu, które jest realizowane przez nas bez podawania szczególnej sytuacji. Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres <info(at)edfa.eu>.

 

6. Bezpieczeństwo danych

Podczas wizyty na stronie internetowej stosujemy powszechną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym możliwym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Z reguły stosowane jest szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego stosujemy technologię 128-bitową v3. Szyfrowanie poszczególnych stron naszej witryny internetowej można rozpoznać po symbolu zamkniętej kłódki na pasku statusu przeglądarki użytkownika.

Ponadto korzystamy z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić dane użytkowników przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich (np. system zapory systemowej). Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

 

7. Aktualność i zmiana niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obowiązująca, a jej aktualny stan to maj 2018. W związku z rozwojem naszej strony internetowej i oferty lub wprowadzaniem zmienionych wytycznych ustawowych lub urzędowych może okazać się niezbędne dokonanie zmian w niniejszej polityce prywatności. Aktualną politykę prywatności można w każdej chwili uzyskać na stronie internetowej pod adresem https://www.nomite.de/pl/polityka-prywatnosci/ i wydrukować.